اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

چه عواملی خطرناک مرتبط با کرونا سالمندان را تهدید می کند؟

خطرات کرونا

به گزارش شادمان، اگرچه بروز بیماری کووید ـ ۱۹ در تمام رده‌های سنی مشاهده می‌شود، اما با افزایش سن، خطر مرگ‌ومیر افزایش می‌یابد. عوامل مختلفی در بروز این بیماری نقش دارند. این تحقیق با هدف تعیین ارتباط برخی ریسک‌فاکتورها در ابتلای سالمندان به بیماری کووید  ـ ۱۹ انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی روی افراد بالای ۵۰ سال شامل میانسال و سالمند مشکوک به کووید ـ ۱۹ مراجعه‌کننده به مراکز ثبت در دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱ انجام شد. در این تحقیق مبنای تشخیص کووید ـ ۱۹ در مراجعین، مثبت بودن نتیجه آزمایش  RT-PCRبر اساس سواپ بینی یا نازوفارنژیال یا تست سی‌تی‌اسکن بود. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، سابقه مصرف سیگار و داشتن بیماری‌ زمینه‌ای بود. تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون کای‌دو، مقایسه میانگین دو جامعه مستقل و رگرسیون لجستیک انجام شد.
یافته ها: در چهار ماه ابتدای همه‌گیری، ۳۹۴۵ مورد مشکوک به مراکز بهداشتی شاهرود مراجعه کردند. بعد از حذف موارد گمشده، از ۳۱۱۹ مراجعه‌کننده در این تحقیق، ۱۳۴۸ نفر در سنین بالاتر از پنجاه سال بودند. از این تعداد ۶۰۲ نفر مبتلا به کووید ۱۹ تشخیص داده شدند. میانگین سن سالمندان شرکت‌کننده در تحقیق ۱۱/۳۳±‌۶۶/۶۲سال بود. داشتن بیماری دیابت (۰/۰۱۴=P) و نیز داشتن هریک از بیماری‌های زمینه‌ای همچون آسم، بیماری حاد تنفسی، کبدی، کلیوی و سرطان به طور مرزی معنی‌دار شانس بیماری را به ترتیب ۳۸ و ۳۲ درصد افزایش دادند. علاوه بر این، افزایش یک واحد در شاخص توده بدنی ۴ درصد شانس ابتلا را افزایش داد (۰/۰۰۲=P).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج رگرسیون لجستیک چندمتغیره در این پژوهش، شاخص توده بدنی بالا و دیابت نقش خطرزای واضحی در ابتلا به بیماری کووید ـ ۱۹ در سالمندان دارند. این نتیجه به اهمیت ارزیابی این دو متغیر در بیماران در دوره میانسالی و سالمندی تأکید دارد.

منبع : سالمند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.