اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

چرا سالمندان از مرگ می ترسند؟

چرا سالمندان از مرگ هراسان هستند؟ جواب این سوال را می توانید در مقاله ای با عنوان «اضطراب مرگ در سالمندان: نقش سلامت معنوی و حمایت اجتماعی ادراک شده» بیابید.

به گزارش خبرنگار شادمان، ۲ استاد دانشگاه شهرکرد در مقاله ای با عنوان «اضطراب مرگ در سالمندان: نقش سلامت معنوی و حمایت اجتماعی ادراک شده» سعی کرده اند به این سوال که چرا سالمندان از مرگ هراسان هستند پاسخ دهند.
در چکیده این مقاله که به قلم مهرداد حاجی حسنی و ناهید نادر نوشته شده، آمده است:
سالمندی به عنوان یکی از مهمترین دوره‌های زندگی با چالش‌های متعددی از جمله اضطراب مرگ همراه است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سلامت معنوی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش‌بینی اضطراب مرگ در سالمندان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود.
جامعه پژوهش سالمندان ساکن شهرستان شهرکرد در سال ۱۳۹۹ بود که ۳۸۵ نفر از آنها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با مقیاس‌های اضطراب مرگ تمپلر، حمایت اجتماعی ادرک شده زمن و سلامت معنوی پولوتزین و الیسون مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی با نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سلامت معنوی (۵۱/۰-=r)، حمایت اجتماعی اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده (۳۷/۰-=r)، دوستان (۳۰/۰-=r) و افراد مهم زندگی (۱۶/۰-=r) با اضطراب مرگ سالمندان رابطه معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که سلامت معنوی (۰۰۱/۰=P و ۴۶/۰-=β) و حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده (۰۰۱/۰=P و ۲۹/۰-=β) می‌توانند اضطراب مرگ سالمندان را به صورت منفی پیش‌بینی کنند و ۷/۲۶ درصد واریانس اضطراب مرگ سالمندان را تبیین می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود مشاوران و روان‌شناسان حیطه سالمند با بکارگیری تدابیری جهت ارتقای سلامت معنوی و حمایت اجتماعی در سالمندان اضطراب مرگ را کاهش دهند.

متن کامل مقاله را با کلیک بر روی نام مقاله «اضطراب مرگ در سالمندان: نقش سلامت معنوی و حمایت اجتماعی ادراک شده» دریافت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.