اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

ماده ۳۲ قانون کار چه می گوید؟

درباره مزایا و مفاد ماده ۳۲ قانون کار بیشتر بدانید.

مطابق ماده ۳۲ قانون کار اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد. (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان‌بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه‌آخرین حقوق به وی پرداخت کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.