اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

بیمه ی تکمیلی

پوشش بیمه

۲۰ درصد از سالمندان تحت پوشش بیمه ای نیستند

به گزارش شادمان،معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی تنکابن از محوریت اصلی برنامه‌های سازمان بهزیستی درباره نگهداری سالمندان در منازل …

پرداخت هزینه های درمان بازنشستگان چگونه است؟

نوشته‌های تازه