اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

ارتباط کم خوابی سالمندان با سلامت قلب شان چیست؟

سلامت قلب سالمندان با کمبود خواب

به گزارش شادمان،  بیماری های قلبی عروقی و اختلالات خواب، هر دو، از مشکلات شایع در سالمندان هستند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خواب آلودگی روزانه با شاخص های سلامت قلبی عروقی در سالمندان انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، ۳۲۱ نفر از سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کیار  با استفاده از نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده ها پس از اخذ رضایت آگاهانه، با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه خواب آلودگی اپوورث، اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک و آزمایشات پاراکلینیک مرتبط جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS-23، آمار توصیفی و آزمون های کای اسکور، من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد ۶۷/۲۳، ۱۹ و ۷ درصد سالمندان به ترتیب وضعیت خواب آلودگی خفیف تا شدید داشتند و بین خواب آلودگی روزانه و سن ارتباط معناداری وجود داشت(۰۳/۰= p,121/0=r). همچنین بین خواب آلودگی روزانه و شاخص توده بدنی(۰۰۲/۰=p,170/0=r)، فشارخون سیستولیک(۰۰۱/۰> p,235/0=r) و فشارخون دیاستولیک(۰۰۱/۰>  p,216/0=r)، چاقی شکمی(۰۰۱/۰>p ,۲۹۳/۰=r) و اندازه دور گردن(۰۰۱/۰> p,239/0=r) ارتباط معنادار مثبت مشاهده شد.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط خواب آلودگی روزانه با برخی از شاخص های قلبی عروقی، ارزیابی وضعیت خواب آلودگی روزانه در برنامه های مراقبت روتین سالمندان، به ویژه در بیماران قلبی- عروقی، پیشنهاد می گردد. مطالعات بیشتر به منظور روشن کردن رابطه علت و معلولی بین این دو متغیر پیشنهاد می شود.

منبع: سالمند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.