اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

ارتباط افسردگی در بین سالمندان در قرنطینه کرونایی چیست؟

افسردگی در بین سالمندان

 به گزارش شادمان، گسترش بیماری کووید-۱۹ به دلیل سرعت انتقال آن باعث ایجاد یک وضیعت اورژانس در بهداشت جهانی طی کمتر از چند ماه در سراسر کشورهای جهان شد. این بیماری نه تنها سبب نگرانی­ های سلامت همگانی می­گردد بلکه سبب بروز تعدادی از بیماری­های روانشناختی از جمله افسردگی می­ شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف شیوع افسردگی در دوران قرنطینه کووید-۱۹ در سالمندان شهرستان گناباد طراحی شده است.
مواد و روش ها: مطالعه توصیفی – مقطعی حاضر بر روی ۴۳۲  سالمند که معیار ورود به مطالعه را داشتند انجام شد. ابزار جمع ­آوری داده ­ها پرسشنامه ای دو بخشی شامل بخش اول پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم پرسشنامه افسردگی GDS بودنمونه­ ها به صورت خوشه­ ای تصادفی انتخاب شدند. جمع­ آوری داده­ ها به صورت تلفنی (به علت سرایط بیماری)  از مراکز سلامت جامعه و پایگاه­ های بهداشتی انجام شدداده ها با کمک نرم افزار(SPSS) با استفاده از آمار توصیفی واستنباطی و با سطح معنی داری کمتر از۰/۰۵ مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند.
یافته­ ها: در پژوهش حاضر شیوع افسردگی ۵۵/۸% بود. یافته­­ها حاکی از آن بود بین تأهل(۰/۰۰۱ > p) ، همراه زندگی(۰/۰۰۱ >p)، وضعیت اقتصادی(۰/۰۰۱ >p)، سابقه خانوادگی به افسردگی(۰/۰۰۱ >p)، سابقه بیماری مزمن (۰/۰۰۳ >p)، سطح تحصیلات(۰/۰۰۱ >p) و کیفیت خواب (۰/۰۰۱ >p) با شیوع افسردگی ارتباط آماری معنی­داری وجود داشت.
نتایج: بر اساس یافته­ های پژوهش افسردگی در سالمندان در دوران قرنطینه بیماری کووید-۱۹ شیوع بالا دارد. با توجه به شیوع بالای افسردگی سالمندان در دوران همگیری بیماری­ هایی مانند شرایط کووید ۱۹، مداخلات مرتبط و توجهات به این گروه از سالمندان  در برنامه ریزی های مراقبین سلامت لحاظ گردد.

منبع: سالمند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.