اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

خطر خود درمانی سالمندان در بیماری کرونا چیست؟

خود درمانی سالمندان

به گزارش شادمان، بحران کووید ـ ۱۹ و پیامدهای مرتبط با سلامتی یکی از مهم‌ترین وقایع اجتماعی بشر در قرن ۲۱ است. ناشناخته بودن این بیماری و ترس از ابتلا، باعث ایجاد واکنش‌های احساسی از جمله مصرف خودسرانه دارو در سالمندان شده است. بنابراین این مطالعه به بررسی عوامل مرتبط با مصرف خودسرانه داروها در پیشگیری از کووید ـ ۱۹ در سالمندان شهر سبزوار پرداخت.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی ـ مقطعی روی ۳۴۲ سالمند در شهر سبزوار در سال ۱۳۹۹ انجام شد. واحدهای پژوهش به صورت خوشه‌ای از شانزده پایگاه بهداشتی انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه خوددرمانی آنلاین صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد.
یافته ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان ۵/۶۷±‌۶۶/۲ سال بود. فراوانی مصرف خودسرانه دارو به منظور پیشگیری از ابتلا به کووید ۱۹، در سالمندان ۱۹۳ نفر (۵۵/۵ درصد) بود که مسکن‌ها، ویتامین‌ها، ضد سرماخوردگی و آنتی‌بیوتیک‌ها شایع‌ترین داروهای مورد استفاده بودند. مهم‌ترین عوامل مرتبط با خوددرمانی، پیشگیری از ابتلا به بیماری، قرنطینه خانگی، عدم استطاعت مالی، تجربه قبلی در استفاده از دارو و توصیه دیگران تعیین شدند. ارتباط آماری معنی‌داری بین خوددرمانی با میزان تحصیلات و پوشش بیمه‌ای وجود داشت، اما بین جنسیت، شغل و وضعیت تأهل با خوددرمانی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: خوددرمانی در همه‌گیری کووید ـ ۱۹ به عنوان یک بحران تهدیدکننده سلامتی سالمندان قابل توجه است. کنترل و نظارت بر چگونگی مصرف دارو از ملزومات حفاظت و ارتقای سلامت در سالمندان جامعه محسوب می‌شود.

منبع: سالمند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.