اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

تحت تاثیر قرار گرفتن اختلالات روانی سالمندان در دروان کرونا

تاثیر کرونا در اختلالات روانی

به گزارش شادمان ، پاندمی بیماری کووید ـ ۱۹ را می‌توان به عنوان یک بحران بهداشت عمومی استرس‌زا و غیر قابل کنترل در نظر گرفت. هدف این مطالعه، ارزیابی بهزیستی روانی سالمندان در دوران همه‌گیری بیماری کووید ـ ۱۹ در شهر مشهد بوده است.
 در این مطالعه مقطعی، چهارصد نفر از افراد بالای ۶۰ سال مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه نمونه‌گیری به صورت چند‌مرحله‌ای انجام شد. بهزیستی روانی سالمندان با استفاده از نسخه فارسی شاخص بهزیستی روانی سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۰ و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های آماری کای‌دو و رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری ۰/۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 میانگین سن سالمندان شرکت‌کننده در مطالعه ۵/۸۰±۶۶/۷۷ سال بود. از کل شرکت‌کنندگان در مطالعه ۲۲۴ (۵۶ درصد) نفر زن و ۱۷۶ (۴۴ درصد) نفر مرد بودند. میانگین نمره بهزیستی روانی در سالمندان ۲۴/۷±۴۴/۸ گزارش شد. بر اساس نتایج این مطالعه، نمره بهزیستی روانی در ۲۸۵ نفر (۷۱/۲ درصد) از سالمندان کمتر از ۵۰ بود که نشانگر بهزیستی روانی ناکافی است. به منظور بررسی ارتباط بین بهزیستی روانی و متغیرهای زمینه‌ای از مدل رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. بر اساس نتایج مطالعه، تنهایی (۱۴/۳۱-۴/۷۹=CI 95 درصد؛ ۸/۲۸=OR)، ابتلا به بیماری مزمن (۴۲/۰۸-۱۳/۴۲=CI 95 درصد؛ ۲۳/۷۷=OR)، ماندن در منزل (۱۷/۳۰-۲/۹۸=۹۵CIدرصد؛ ۰۳/۸=OR) و عدم فعالیت فیزیکی (۱۸/۱۸-۲/۹۸=۲۵CI درصد؛ ۷/۳۷۷=OR) بهزیستی روانی کمتر را پیشگویی کردند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، بهزیستی روانی سالمندان در شرایط بحران کووید ـ ۱۹ مطلوب نبوده است. بنابراین اتخاذ استراتژی‌های تطابقی به منظور حفظ و بهبود بهزیستی روانی سالمندان در شرایط بحران‌ها و تهدید‌هایی نظیر جهان‌گیری بیماری کووید ـ ۱۹ ضروری به نظر می‌رسد. 

منبع: سالمند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.