اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

خطرات درمانی در پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در بین سالمندان

خوددرمانی در همه­ گیری کووید-۱۹ به عنوان یک بحران تهدید کننده خطر سلامتی سالمندان قابل توجه است.

به گزارش شادمان، بحران کووید ۱۹ و پیامدهای مرتبط با سلامتی یکی از مهم‌ترین وقایع اجتماعی بشر در قرن ۲۱ است. ناشناخته بودن این بیماری و ترس از ابتلا، باعث ایجاد واکنش­ های احساسی از جمله مصرف خودسرانه دارو در سالمندان شده است. لذا این مطالعه به بررسی عوامل مرتبط با مصرف خودسرانه داروها را در پیشگیری از کووید ۱۹ در سالمندان شهر سبزوار پرداخت.
 این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بر روی ۳۴۲ سالمند در شهر سبزوار در سال ۱۳۹۹ انجام گرفت. واحدهای پژوهش به صورت خوشه­ ای از ۱۶پایگاه بهداشتی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه خوددرمانی آنلاین صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۱۶ انجام گرفت.
 میانگین سنی شرکت­ کنندگان ۵/۶۷ ±۶۶/۲ سال بود. فراوانی مصرف خودسرانه دارو به منظور پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹، در سالمندان ۱۹۰ نفر (۵۵/۵٪) بود که مسکن­ ها، ویتامین­ ها، ضد سرماخوردگی و آنتی­بیوتیک­ ها شایع ­ترین داروهای مورد استفاده بوده است. مهم ترین عوامل مرتبط با خوددرمانی؛ پیشگیری از ابتلا به بیماری، قرنطینه خانگی، عدم استطاعت مالی، تجربه قبلی در استفاده از دارو و توصیه دیگران تعیین شدند. ارتباط آماری معنی داری بین خوددرمانی با میزان تحصیلات و پوشش بیمه¬ای نشان داد. رابطه معنی¬داری بین جنسیت، شغل و وضعیت تاهل را با خود درمانی مشاهده نشد.
خوددرمانی در همه­ گیری کووید-۱۹ به عنوان یک بحران تهدید کننده خطر سلامتی سالمندان قابل توجه است. کنترل و نظارت بر چگونگی مصرف دارو از ملزومات حفاظت و ارتقای سلامت در سالمندان جامعه محسوب می ­شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.