اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

ارتباط بین بستری سالمندان دچار بیماری های زمینه ای

بین بستری سالمندان دچار بیماری های زمینه ای با بیماری کرونا ارتباط مستقیمی وجود دار.

به گزارش شادمان، ارتباط برخی از بیماریهای زمینه ای مانند دیابت و فشار خون با شدت بیماری کرونا مکررا بررسی و اثبات شده است. ولی پژوهش در مورد این ارتباط در دوران سالمندی به طور اختصاصی کمتر انجام شده است. با افزایش سن امکان دارد اثر بیماریهای زمینه ای در بروز پیامدثتاثیر گذار باشد از طرفی سالمندی، خود به اندازه قابل توجهی دستگاه های بدن را دستخوش تغییر میکند. از این رو هدف از این مطالعه، توصیف خصوصیات دموگرافیک، بالینی و بررسی همراهی تعدد بیماری های زمینه ای و ارتباط آن با افزایش درصد بستری در آی سی یو و مرگ ناشی از کووید-۱۹ در سالمندان بود.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت گذشته نگر در سالمندان مبتلا به کووید-۱۹ بستری شده در بیمارستان بهارلو انجام شد. اطلاعات بیماران بستری شده شامل اطلاعات دموگرافیک، انواع بیماریهای زمینه ای و همراه، نیاز به بستری در بخش مراقبتهای ویژه یا عدم نیاز به آن و ترخیص با حال عمومی رضایت بخش یا فوت در بیمارستان از اسفند ۹۸ تا تیر ماه ۹۹ از بانک اطلاعاتی کووید بیمارستان به صورت بدون نام استخراج شد. از رگرسیون لجستیک نیز به منظور برآورد نسبت شانس به عنوان اندازه ارتباط متغیرها با پیامدهای مرگ و بستری در آی سی یو به صورت جداگانه استفاده شد.
 مجموعا ۵۲۲ سالمند که در بیمارستان بهارلو بستری شده بودند، وارد مطالعه شدند. حدود ۷۷% (۴۲۲ نفر) سالمندان نجات یافته بودند و ۲۳% آنها فوت کرده بودند. میانگین سن شرکت کنندگان ۴۴/۸ ± ۵۵/۷۲ سال و حدود ۵۴% (۲۸۱ نفر) آنها مرد بودند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد شانس مرگ در شرکت‌کنندگانی که دو یا چند بیماری زمینه‌ای داشتند، ۶۹ /۱ (OR=1.69، ۹۵% CI: 0.97، ۲٫۹۱، P=0.04)  و شانس بستری در آِی سی یو ۲۶/۲ (OR=2.26، ۹۵% CI:1.34، ۳٫۸۱، P=0.002) برابر سالمندانی بود که بیماری زمینه‌ای نداشتند که این مقدار از نظر آماری معنی‌دار بود.
نتیجه گیری: انتظار میرود که نتایج ما تاثیری در مداخلات پیشگیرانه داشته باشد، و به جای اتخاذ سیاستهایی که از سن تقویمی به عنوان یک شاخص کلی برای برآورد خطر استفاده می کنند، رویکرد هدفمندتری را برای اولویت بندی افراد مسن با عوامل خطر اتخاذ کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.