اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

علت زمین خوردن سالمندان چیست؟

امروزه میزان شـیوع زمین خوردن سالمندان بـه یـک مشکل جدی برای سلامت آنان تبدیل شده است. ۳۵ تـا ۴۵ درصـد افراد سالم بالای ۶۵ سال حـداقل سـالی یـک بـار افتـادن را تجربـه میکنند.

به گزارش خبرنگار گروه شادمان، تمرینات تعادلی میتواند میزان افتادن در سالمندان را کاهش دهد. طبق اصل اختصاصی بودن تمرین، انجام برنامه های تمرینی اختلالی مشابه شرایط واقعی می تواند به نارسایی های حسی و حرکتی مرتبط بـا افـزایش سـن کمک کند. همچنین، استفاده از برنامه های تمرینی در آب میتواند محدودیت هـای اجرایـی را کـاهش دهـد.

سالمندی مرحله ای از زندگی انسان است و از آن گریزی نیـست. بـا افزایش سن، توانایی سیـستم عـصبی بـرای پـردازش دروندادهـای دهلیزی، حسی- پیکری و بینایی، به عنوان سیستم های فیزیولوژیـک درگیر در تعادل دچار اختلال میشود. افت این سیـستم هـا تعـادل را تحت تأثیر قـرار داده و توانـایی هـای عملکـردی، جنـبش پـذیری و حرکت ایمن سالمندان را محدود میکند. علاوه بـر آن سـالمندان در این وضعیت در معرض آسیب های جدی ناشی از زمـین خـوردن و به تبع آن شکستگی ها، ترس از افتادن و کاهش استقلال در فعالیتها قرار می گیرند.

امروزه میزان شـیوع افتـادن در سـالمندان بـه یـک مشکل جدی برای سلامت آنان تبدیل شده است. ۳۵ تـا ۴۵ درصـد افراد سالم بالای ۶۵ سال حـداقل سـالی یـک بـار افتـادن را تجربـه میکنند. هزینه آسیب های ناشی از افتادن، ۴ برابر آسیب های معمـول برآورد شده است. علاوه بـر آسـیب هـای جـسمانی، تبعـات منفـی روانشناختی افتادن سالمندان مانند کاهش اعتماد به نفس و اسـتقلال خود میتواند موجب کاهش تمایل بـه انجـام فعالیـت هـای بـدنی و اجتماعی شود.

از طرف دیگر، زنان سالمند تقریبا دو برابر مـردان هم سن خود افتادن را تجربه میکنند و نوسانات قامتی آنان نیز بیشتر از مردان است. همچنین در زنان به دلیل تغییرات هورمـونی و بـروز یائسگی، تراکم استخوان کم میشود. بنابراین، احتمال شکستگی لگن به دنبال زمین خوردن بیشتر از مردان سالمند است.

با افزایش سن، قابلیت کنترل قامت و رفلکسهای جهـت یـابی افت مـیکنـد و در نتیجـه، بازیـابی تعـادل و تولیـد پاسـخ هـای عضلانی مناسب و سریع برای اصلاح وضعیت قامـت بـا تـاخیر مواجه خواهد شد. بنابراین، توانایی فرد برای مقاومـت در برابـر افتادن در اثر سرخوردن ناگهانی، کاهش مـییابـد.

اگرچه تمرین بـدنی بـه عنـوان یـک روش ارزان قیمـت، قابـل دسترس و کمخطر در حفـظ یـا بازیـابی تعـادل و پیـشگیری از افتادن در سالمندان امری پذیرفته شـده اسـت، امـا فوایـد انـواع مختلف تمرین بر سیستم های درگیر در تعادل هنوز مورد سـؤال است. بسیاری از مطالعات گذشته بـر تـأثیر تمرینـات قـدرتی و هوازی در بهبود تعادل سالمندان تأکید داشتند.

بیشتر بخوانید: تاثیر روغن به لیمو بر اختلالات خواب سالمندان

امروزه تمرین درمانی در آب برای افرادی که از افتادن می ترسند یا در معرض خطر افتادن هستند بیشتر توصیه شـده اسـت،آب به دلیل داشتن ویژگی های خاص خود امکان وجود بازخورد های حـسی و حس عمقی را افزایش داده و میتواند محیطـی مناسـب بـرای انجام تمرینات بدنی به منظور بهبود تعادل محسوب شود.

این پژوهش با عنوان تأثیر تمرین درمانی در آب بر تعادل ایستا و پویای سالمندان مقایسه تمرینات اختلالی و غیراختلالی، توسط الهام عظیم زاده، محمدعلی اصلان خانی، معصومه شجاعی و مهیار صلواتی در نشریه علمی پژوهشی سالمند منتشر شده است، شما می‌توانید با کلیک بر روی تأثیر تمرین درمانی در آب بر تعادل ایستا و پویای سالمندان مقایسه تمرینات اختلالی و غیراختلالی، متن کامل این مقاله را مشاهده کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.