اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

جزئیات جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری اعلام شد

دستور العمل اجرایی و جداول متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری در این گزارش بررسی کنید.

به گزارش خبرنگار شادمان، حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری در اجرای تصویب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت ۵۸۰۳۶ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ هیات وزیران به انضمام نامه‌های شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ و شماره ۳۸۳۷۹۴ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متضمن دستور العمل اجرایی و جداول متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق به تاریخ اجرای ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ به شرح ذیل متناسب سازی می‌شود:

در ابتدا جدول متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری (سال ۱۳۹۹) موضوع افزایش امتیازات جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری (با ضریب ۲۴۳۸) و سی سال خدمت به شرح ذیل ارائه می‌شود:

در این جدول امتیازات مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در چهار گروه شغلی شامل:
 _گروه‌های ۲۰ گانه شغلی
 _گروه‌های ۱۱ گانه قضات
_پنجگانه هیات علمی
_گروه‌های مقامات
تقسیم بندی شده اند.

 براساس ضوابط و قوانین موجود و همچنین جدول متناسب سازی و گروه‌های شغلی ذکر شده در باال، روش محاسبه حقوق به صورت زیر خواهد بود:

الزم به ذکر است با توجه به بند) ۴) نامه شماره ۳۸۳۷۹۴ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور مبتنی بر اینکه: ” به نحوی که میزان حقوق بازنشستگی از میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغالن مشترک صندوق بازنشستگی ذیربط هم طبقه / رتبه یا مرتبه خود بیشتر نباشد ” حقوق قابل پرداخت مطابق ۹۰ در صد میانگین جداول شاغلین و حداکثرمجموع امتیاز میانگین جداول شاغلین نخواهد بود (یعنی بعد از محاسبه حقوق چنانچه اعمال سوابق مازاد بر ۳۰ سال، حق مدیریت یا سابقه خدمت در مناطق جنگی منجر به افزایش حقوق بیش از ۱۰۰ درصد حقوق شاغلین شود، تنها سقف مربوطه اعمال می‌شود)

چگونگی افزایش حقوق برای هر فرد بازنشسته یا موظف براساس عوامل مختلفی، چون گروه شغلی، طبقه شغلی، سنوات خدمت، سابقه بالای ۳۰ سال، مناطق جنگی، پست مدیریتی و .. متفاوت بوده و روش محاسبه آن تفاوت دارد و برای هر فرد به صورت جداگانه باید مورد محاسبه قرار گیرد و لزوماً دو فرد با سابقه بازنشستگی یکسان و یک گروه شغلی، حقوق یکسانی دریافت نخواهند کرد. 

بیشتر بخوانید
واریز وام ۱۰ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان

با توجه به موارد بالا و برای درک بهتر چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، روش محاسبه یک نمونه حکم بازنشستگی در زیر بیان می‌شود:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.