اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

نقش امید به زندگی در بهزیستی سالمند

مفهوم پر اهمیت دیگر در تمام دورانهای زندگی و به خصوص دوران سالمندی امید است. رسیدن به سالهای پایانی زندگی فرد را در معرض ناامیدی قرار میدهد.

به گزارش خبرنگار گروه شادمان، حـدود ۵/۹ درصد جمعیت را افراد باالی ۶۰ سـال و ۶/۱ درصـد جمعیت را سالمندان بالاتر از ۶۵ سـال تشکیل می دهند. بـا ادامه ایـن روند، جمعیت بالای ۶۵ سـال کشـور از ۱/۶ درصد در سـال ۱۳۹۶ بـه رقـم ۱۱ درصد در سـال ۱۴۱۵ افزایش خواهـد یافت.

از آنجا که سالمندی علاوه بر تغییرات زیستی، با تغییرات دیگر در زندگی مانند بازنشستگی، انتقال به محل سکونت مناسب شرایط سالمندی و مرگ دوستان و شریک زندگی همراه است، برای همراه شدن سلامت با سالمندی، لازم است علاوه بر رویکردهای مبتنی بر جبران کاستی های دوران سالمندی، به رویکردهایی توجه شود که به افزایش سازگاری و رشد روانی می انجامد.

مفهوم پر اهمیت دیگر در تمام دورانهای زندگی و به خصوص دوران سالمندی امید است. رسیدن به سالهای پایانی زندگی فرد را در معرض ناامیدی قرار میدهد. طبق نظر اریکسون افراد سالمند در شرایط فقدان همسر، دوستان، سالمت جسمانی، هوشیاری، استقلال و سودمندی اجتماعی اغلب احساس ناامیدی میکنند که به صورت نفرت، افسردگی، بی اعتنایی به دیگران یا هر نگرش دیگری که عدم پذیرش مرگ را نشان می دهد ابراز می شود.

امید در تمام مراحل زندگی و به خصوص دوران سالمندی، مفهومی پر اهمیت است. پژوهشهای مختلف تأثیر امید را بر مؤلفه های سالمت روان و ارتقای کیفیت زندگی تأیید کرده اند.

بیشتر بخوانید: تاثیر روغن به لیمو بر اختلالات خواب سالمندان

نگرش به مرگ در رابطه حس انسجام با بهزیستی روانشناختی سالمندان نقش میانجی دارد برای دو بعد پذیرش اجتنابی و ترس از مرگ تأیید شد و برای دو بعد پذیرش گرایشی و اجتناب از مرگ تأیید نشد. پذیرش اجتنابی، در رابطه بین حس انسجام و بهزیستی روانشناختی سالمندان نقش میانجی دارند. رابطه حس انسجام و پذیرش اجتنابی منفی و معنادار است. در تبیین این یافته ذکر این نکته الزام است که هرچند در پیشینه پژوهشی، نقش میانجی نگرش به مرگ در رابطه حس انسجام و بهزیستی روانشناختی به طور مستقیم مورد بررسی قرار نگرفته است اما روابط بین متغیرها و مسیرهای موجود در مدل با توجه به ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی قابل تبیین است. رابطه حس انسجام و پذیرش اجتنابی منفی و معنادار است.

با توجه به تأثیر دغدغه های وجودی سالمندان به ویژه نگرش به مرگ در بهزیستی روانشناختی این گروه، لازم است درمانگران در کار با سالمندان زمینه را برای بیان و حل و فصل این موضوعات فراهم کنند. در یک چشم انداز بلند مدت، برای تأمین بهزیستی روانشناختی در دوران سالمندی الزم است افراد و به خصوص درمانگران زمینه های لازم را برای ایجاد حس انسجام و نگرش مثبت نسبت به مرگ قبل از رسیدن به دوران سالمندی فراهم نمایند.

این پژوهش با عنوان رابطه امید و حس انسجام با بهزیستی روانشناختی توسط  معصومه نظام دوست سدهی احمد برجعلی، در بهار ۹۸ منتشر شده است، شما می‌توانید با کلیک بر روی عنوان رابطه امید و حس انسجام با بهزیستی روانشناختی  متن کامل این مقاله را مشاهده کنید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.