اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

مردان بیشتر دوست دارند با جنس مخالف ارتباط برقرار کنند یا زنان؟

مردان معمولاً نمی توانند رابطه ی خود را در حد یک دوستی معمولی نگه دارند و به دوستان زن خود بعد از مدتی احساس پیدا می کنند.

به گزارش خبرنگار شادمان؛ گرچه شاید زنان اعتقاد داشته باشند که دو جنس مخالف می توانند دوستی معمولی با یکدیگر داشته باشند، اما ممکن است مردان نظر دیگری داشته باشند.

طبق تحقیقاتی که در مورد موضوع «آیا زنان به دوستان مرد خود کشش پیدا می کنند یا خیر.» انجام گرفته است که در طی این تحقیقات نظرسنجی انجام شد که نتایج بسیار جالبی داشت.

پاسخ های نظرسنجی بر اساس یک مقیاس ۱۰ نمره ای بود و نتایج آن نشان داد که معمولاً مردان بیشتر به «دوستان» زن خود کشش پیدا می کنند، درحالی که زنان کشش کمتری به «دوستان» مرد خود دارند.

 این البته به خاطر سرد بودن زنان نیست؛ آن ها فقط به دوستان مردشان کشش پیدا نمی کنند.

 معمولاً این مردان هستند که نمی توانند رابطه ی خود را در حد یک دوستی معمولی نگه دارند و به دوستان زن خود بعد از مدتی احساس پیدا می کنند.

تحقیقات دیگری هم در این زمینه صورت گرفته است، در تحقیقی از نزدیک به ۲۰۰ شرکت کننده خواسته شد یک نفر از دوستان جنس مخالف خود که رابطه ی عاطفی با او نداشتند را در نظر بگیرند و رابطه و احساسی که میان شان وجود دارد را توصیف کنند.

شرکت کنندگان باید یکی از دو گزینه ی «باهم دوست معمولی هستیم» و کشش فیزیکی به او دارم» یا هر دو گزینه را انتخاب می کردند.

در حالی که ۴۲ درصد مردان گفته بودند به دوستان جنس مخالف خود کشش دارند، تنها ۲۹ درصد از زنان به این موضوع اذعان کرده بودند.

بیشتربخوانید: جمله ای که هرگز نباید به همسرتان بگویید

 ۱۷ درصد از مردان و ۵ درصد از زنان هر دو گزینه را انتخاب کرده بودند. نتیجه ی تحقیق آن بود که تعداد کمی از زنان به دوستان مرد خود کشش پیدا می کنند، اما بسیاری از مردان نسبت به دوستان زن خود کشش دارند.

اینطور که گفته می شود در واقع بسیاری از حرکات و رفتارهای زنان برای دوستان مردشان باعث سوء تفاهم می شود. بنابراین اگر زنی با دوست مرد خود مهربان و صمیمی باشد، طبق این تحقیقات بعید نیست خیلی زود با اعترافات عاشقانه ی او مواجه شود.

امکان پذیر نبودن دوستی معمولی میان زنان و مردان کمابیش به اثبات رسیده و تحقیقات نشان می دهد چنین رابطه ای سنخیتی با گرایشات طبیعی انسان ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.