اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

نقش تعیین کننده سواد سلامت با سلامت سالمندان

سواد سلامت یکی از مهم ترین تعیین کننده های اجتماعی سلامت سالمندان و مراقبت های بهداشتی و درمانی در کیفیت زندگی سالمندان اهمیت بالایی دارد.

به گزارش خبرنگار شادمان، هدف اصلی مراقبتهای بهداشتی و درمانی دوران سالمندی بهبود کیفیت زندگی این افراد و کیفیت زندگی سالمندان تا حد زیادی متأثر از سبک زندگی آنها است، سالمندان برای داشتن زندگی مطلوب الزم است از یک سبک زندگی سالم پیروی کنند.

در این میان، سبک زندگی تغذیهای از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت سالمندان است و نامطلوب بودن وضعیت تغذیه ای سالمندان زمینه را برای بروز بسیاری از بیماری های مزمن از جمله پوکی استخوان، دیابت نوع و بیماری های قلبی عروقی مساعد می کند.

 با این حال میتوان با ارتقاء شرایط تغذیه کمک زیادی به پیشگیری و کنترل بیماریهای مزمن در افراد سالمند کرد. سبک تغذیهای ناسالم ارتباط نزدیکی با سطوح پایین دانش و نگرش تغذیه ای افراد دارد.

یکی از نکات مهم در طراحی مداخالت آموزشی برای گروههای هدف سالمند، توجه به میزان سواد سلامت آنهاست. سواد سلامت یک عامل میانجی و مهم در اثربخشی مداخالت آموزش سلامت است. بین آموزش سالمت و سواد سلامت ارتباط دو طرفه برقرار است. از یکطرف سواد سلامت یکی از پیامدهای کلیدی برنامه های آموزش سلامت است و از طرف دیگر، اجرای مداخالت آموزش سلامت بدون توجه به میزان سواد سلامت فراگیران، تأثیر منفی بر اثربخشی و منافع این مداخالت خواهد داشت.

نتایج مطالعه نشان دهنده کارایی مداخله آموزشی در ارتقاء دانش، نگرش و رفتارهای تغذیهای سالمندان با سواد سلامت کافی بود. همچنین مداخله آموزشی بطور معنیداری موجب بهبود دانش تغذیهای در سالمندان با سواد سلامت ناکافی شد. با این حال تغییر معنیداری در نگرش و رفتارهای تغذیهای سالمندان دارای سواد سلامت ناکافی ایجاد نشد. این یافته ها نشان می دهد که ارائه برنامه آموزش تغذیه یکسان به سالمندان بدون در نظر گرفتن سطح سواد سالمت آنها، اثر بخشی متفاوتی در پیامدهای تغذیهای این دو گروه خواهد داشت. به منظور افزایش اثربخشی مداخالت آموزشی توصیه میشود که محتواهای آموزشی، شیوه های آموزشی و همینطور رسانه ها و ابزارهای کمک آموزشی منتخب مبتنی بر نیازسنجی آموزشی، تحلیل مخاطبین و متناسب با سطح سواد سلامت آنها ارائه شود.

این پژوهش با عنوان تأثیر سواد سالمت بر پیامدهای تغذیهای سالمندان توسط امین میرزایی، علی رمضان خانی، محتشم غفاری و غیره در سال ۹۷ در نشریه علمی پژوهشی سالمند منتشر شده است، شما می توانید با کلیک بر روی عنوان تأثیر سواد سالمت بر پیامدهای تغذیه ای سالمندان متن کامل این مقاله را مشاهده کنید.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.