اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

فعالیت بدنی چه نقشی در کاهش بیماری های قلبی عروقی دارد؟

بیماریهای قلبی عروقی، یکی از مهمترین علل مرگ و میر در جهان محسوب میشــوند که انجام فعالیت های بدنی می تواند خطر ابتلا به آن را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار شادمان، مطالعات متعــدد نشان داده که بــا افزایش سن، شــیوع بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطرزایی آن، از قبیــل دیابت، پرفشاری خـون، چربیهای خون، کاهش تحرک و فعالیت ورزشی، استرس و مصرف سیگار افزایش می یابد.

افزایش عوامل خطرزای قلبی عروقی بــه عنــوان شایع ترین عامل در دوران سالمندی شــناخته شــده است کــه بخــش اعظم بیماری های قلبی بــا مشکلات بسیار خطرناک را تشکیل می دهد.

بر اساس تحقیقات انجام شده ۵۴ درصــد از مــردان و ۷۴ درصــد از زنــان سالمند، ۲ یــا بیــش از ۲ عامــل خطرساز بیماریهــای قلبــی عروقی دارند اما برخــی از مطالعات نشان میدهند که عوامل خطرزا ماننــد کلسترول تـام، کاهش تـری گلیسـیرید، لیپوپروتئیـن پـر چگال بــر اثــر تمرینــات ورزشــی و فعالیــت بدنــی کاهش می یابند.
 
برخی دیگــر از مطالعات، فعالیت بدنـی را باعث افزایـش مقـدار لیپوپروتئیـن پـر چـگال میداننـد کــه فاکتور مثبتی بــرای جلوگیری از ابتـلا بــه بیماری قلبی عروقی است. از سوی دیگر مطالعات دیگـر نشـان داده اند کـه فعالیـت بدنـی باعث کاهـش وزن، چربـی و فشـار خـون افـرادی میشـود که دارای عارضه فشار خون ضعیف و متوسط هستند ولی تاثیــر بــر افــراد مبتلا بــه عارضه فشار خون بالا ندارد که همگی جزء عوامل خطرزای قلـب و کرونری بــه حساب میاینــد.
 
بـا توجه بـه اینکه عدم فعالیت کافی در سالمندان، عوامل خطرزایی بیمـاری قلبـی کرونـری را افزایش می دهـد لـذا شناسـایی سـطح فعالیـت بدنـی سـالمندان و عوامـل مسـتعد بـه بیمـاری قلبی عروقـی و ارائـه راهکارهای مناسـب و پیشگیری بـه موقـع افـراد، میتوانـد گامـی را در جهـت کاهـش معلولیـت و مـرگ و میــر ناشی از عوامل خطرزایی قلبی عروقی و در نهایت ارتقــاء سطح زندگی سالمندان بردارد.
 
این پژوهش با عنوان ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان سالمند توسط ماریا رحمانی قبادی و رستگار حسینی در شهریور ۹۳ در نشریه علمی پژوهشی سالمند منتشر شده است، شما می توانید با کلیک بر روی عنوان ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان سالمند متن کامل این مقاله را مشاهده کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.