اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

۲۱ توصیه سازمان بهداشت جهانی برای سالمندان برای مقابله با کرونا

پرداخت وام و ارائه این خدمت از سوی صندوق بازنشستگی صنعت نفت به بازنشستگان این صندوق برقرار است.

ﺧﺪﻣﺎت وام ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮد، اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وام ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، وام ﺟﺎﻣﻊ، وام ازدواج، وام ﻓﻮت، وام اﯾﺜﺎرﮔﺮی و وام ودﯾﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ، ﺧﺪﻣﺎت واﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اراﺋﻪ ﻣﯽ‌ﺷﺪ. 

ﻟﺬا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.  ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮد اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.