اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

سقوط، دومین علت اصلی آسیب‌های ناخواسته در سالمندان

سالمندی جمعیت و به عبارت بهتر، رشد جمعیت بیش از ۶۴ سال، در بلند‌‌مدت بر رشد اقتصادی کشور اثر منفی خواهد داشت.

به گزارش شادمان از مرکز تحقیقات سالمندی، اهداف جمعیت و تحولات ساختار سنی در طول زمان، به ‌عنوان یکی از مسائل مهم و اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی جوامع مطرح است.

ساختار جمعیتی یک کشور می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، مصرف، ترکیب و اندازه نیروی کار و درنهایت، بر رشد اقتصادی آن مؤثر باشد.

پژوهشی که با هدف بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر سالمندی توسط گروهی از پژوهشگران انجام شد، نشان داد که سالمندی جمعیت (رشد جمعیت بیش از ۶۴ سال) در بلند‌‌مدت بر رشد اقتصادی کشور اثر منفی خواهد داشت.

یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که اثر رشد جمعیت کمتر از ۱۴ سال از کل جمعیت، در کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی از لحاظ آماری معنی‌دار نیست. این نتایج همچنین نشان داد که رشد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال (جمعیت در سن کار) از کل جمعیت بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری دارد.

پژوهشگران در انتها پیشنهاد می‌دهند که جبران اثرات سوء سالمندی، تمهیدات لازم برای افزایش مشارکت نیروی کار، افزایش مشارکت زنان، بهره‌وری عوامل تولید و توسعه سرمایه انسانی اندیشیده شود.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.