اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

رضایت شغلی در سالمندان شاغل

رضایت شغلی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و می‌تواند بسیاری از متغیرها مانند تمایل به ترک شغل را تحت تأثیر قرار دهد.

اهمیت رضایت شغلی در سالمندان شاغل

رضایت شغلی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و می‌تواند بسیاری از متغیرها مانند تمایل به ترک شغل را تحت تأثیر قرار دهد. می‌توان گفت رضایت شغلی، یکی از عناصر اساسی سلامتی روحی کارکنان و به طورکلی بهزیستی آن‌هاست.
درباره رضایت شغلی، عوامل زمینه‌ساز و ایجادکننده آن نظریه‌های گوناگون و متفاوتی ارائه شده است که می‌توان آن‌ها را به جنبه‌های درونی از جمله ویژگی‌های شخصیتی، عواطف و احساسات و عوامل انگیزشی و همچنین جنبه‌های بیرونی از جمله شرایط و ویژگی‌های سازمانی، اجتماعی و فرهنگی دسته‌بندی کرد.

تاب آوری

یکی از متغیرهایی که با رضایت شغلی ارتباط دارد، تاب‌آوری است. تاب‌آوری عبارت است از توانایی سازگاری موفقیت‌آمیز با شرایط تهدیدکننده. تاب‌آوری به توانایی انسان گفته می‌شود که شرایط نامطلوب را با موفقیت پشت سر گذاشته است و با آن‌ها تطابق می‌یابد و با وجود مواجهه با مشکلات زندگی به قابلیت‌هایی در زندگی دست می‌یابد.
پژوهشگران بر این باورند که تاب‌آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است. ظرفیت تاب‌آوری پیش‌بینی‌کننده‌ای برای رضایت شغلی بین کارکنان میان‌سال و سالمند است. در مطالعه‌ای که کلاین و همکاران به نقل از جورج، در بین پرستاران با سابقه کاری و سنی زیاد انجام دادند، نتایج نشان داد آن دسته از پرستارانی که تاب‌آوری بیشتری داشتند، در مقایسه با پرستاران دیگر رضایت شغلی بیشتری داشتند.
در پژوهش دیگری که سوی و همکاران در چین روی گروهی از کارگران مسن شاغل تحت مراقبت انجام دادند، نتایج حاکی از آن بود که تاب‌آوری رابطه مثبت و معناداری با رضایت شغلی و کیفیت زندگی آن‌ها دارد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش‌های پیشین می‌توان گفت که تاب‌آوری نقش مهمی در رضایت شغلی کارکنان میان‌سال، سالمند و به طور کلی پابه‌سن‌گذاشته دارد.

خودکارآمدی

متغیر دیگری که با رضایت شغلی رابطه دارد خودکارآمدی است. بر اساس تئوری شناختی‌اجتماعی، باورهای خودکارآمدی فردی نقش مهمی در بروز رفتارهای گوناگون دارند. خودکارآمدی نقش تعیین‌کننده‌ای در خودانگیزشی افراد مسن دارد؛ چرا که باور خودکارآمدی بر گزینش اهداف چالش‌آور به میزان تلاش و کوشش در انجام وظایف، میزان استقامت و پشتکاری در هنگام رویارویی با مشکلات و میزان تحمل فشارها اثر می‌گذارد.
 

حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی به عنوان کمک‌ها و حمایت‌های اجتماعی خانواده،
دوستان و دیگر افراد مهم تعریف شده است که فرد آن‌ها را با توجه به شرایط اجتماعی و فردی خود درک می‌کند. تعامل فرد در گروه‌های شغلی و سازمانی با دیگر افراد با عنوان حمایت اجتماعی یا روابط اجتماعی بررسی شده است.
پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهند که تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت مستقیم نیست، بلکه با استرس و ویژگی‌های شغلی تعامل دارد. نتایج پژوهش‌های پیشین حاکی از این است که حمایت اجتماعی رابطه معناداری با رضایت شغلی بین تمام گروه‌های سنی از جمله میان‌سالان و سالمندان دارد. گستردگی عظیم قشر میان‌سال و سالمند در جامعه و نیز شاغل‌بودن تعداد زیادی از آن‌ها بیانگر ضرورت تحقیقات بیشتر برای تشخیص اولویت‌های بهداشت روانی و توجه به مؤلفه‌های روان‌شناختی و نیز حمایت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن‌ها است. با در نظر گرفتن اهمیت رضایت شغلی بین میان‌سالان و سالمندان شاغل در بخش‌های مختلف شغلی می‌توان راهکارهایی را برای افزایش خودکارآمدی و تاب‌آوری و حمایت اجتماعی ارائه کرد.

منبع: مجله سالمندی ایران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.