اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

بیمه تکمیلی در اولویت برنامه های صندوق های بازنشستگی باشد

دکتر «انوشیروان محسنی بند پی»، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به هر سه صندوق تامین اجتماعی، کشوری و فولاد تکلیف کردیم دغدغه خرید خدمات سلامت راا ز بازنشستگان بردارند و آنها راا ز یک بیمه تکمیلی خوب و کامل بهره‌مند کنند.
انوشیروان محسنی بندپی در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری که در تهران برگزار شد، گفت: به هر سه صندوق تامین اجتماعی، کشوری و فولاد تکلیف کردیم دغدغه خرید خدمات سلامت را از بازنشستگان بردارند و آنها را از یک بیمه تکمیلی خوب و کامل بهره مندکنند. بیمه پایه باید برای همگان باشد و بعد بر اساس منابع و نیازهایی که افراد دارند بیمه تکمیلی و سایر خدمات منظور شود. وی با اشاره به ارتقای خدمات نظام سلامت و افزایش امید به زندگی در جامعه گفت:ا گر بدوا نقلابا مید به زندگی ۵۷ سال بودها کنون به بالای ۷۷سال برای زنان و ۷۳ سال برای مردان رسیده است. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاها جتماعیب اا شارهب ه یک میلیون و ۴۰۰هزار بازنشسته کشوری، سه میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی و ۸۹ هزارب ازنشسته صندوق فولاد گفت:ا ز هفت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افراد بالای ۶۰ سال بیش از ۶۰ درصد تحت پوشش صندوق ها هستند، اما هنوز افرادی را داریم که از هیچ حمایت مالی و بازنشستگی برخوردار نیستند. همچنین ۲۰ درصد سالمندان زن و ۱۰ درصد سالمندان مرد تنها زندگی میکنند. وی به برگزاری اجلاس سالمندان اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی را برای تکریم بازنشستگان شروع کردیم. دکتر ربیعی پایه گذاری خوبی در مبارزه با فقر و تکریم بازنشستگان انجام داد و در ادامه راه عهده دار تداوم و سرعتب خشیدنب ها ینب رنامه ها هستیم.ا کنون شاهد وضعن امطلوبیب ا توجه به افزایش قیم تها و گرانی هستیم و طبق آنچه اعلام شد قدرت خرید جامعه ۳۰ درصد کاهش یافته است. بندپی ادامه داد: در این میان اقشار کم درآمد و بازنشستگان بیشتر در فشار هستند و باید به دنبال همسان سازی حقوق بازنشستگان باشیم. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حوادث تلخ جاد های و مرگ و میرن اشیا ز آنب ه طور متوسط ۱۶ هزار نفربا میانگین سنی۳۲ سال رخ میدهد اما میانگین سرطان بالای ۵۰ سالا ست عنوان کرد: در سنین بالا بیماری هایی به سراغ افراد می آیند که هزینه خرید خدماتش طاقت فرساست وا گر در یک خانواده یک بیمار صعبا لعلاج باشد تمام منابع خانواده صرف م یشود و دچار هزینه فلاکت باری میشوند. بند پی با بیان اینکه باید از بنگاه داری به سمت سهام داری برویم و سود سرمایه گذاری برای حمایتهای اجتماعی منظور شود به سیاست شفافیت اشاره کرد و گفت: شنیدن حرف بازنشستگان از راهبردهای دولت روحانی است.باید تا جایی که میشود کانال ها و ارتباط ها دو سویه باشد.باید افزایش بهره وری، صرفه جویی در منابع، ارتقای وضعیت مالی، خروج از بنگاه داری و پیگیری مطالباتا ز دولت دنبال شود. وی با اعلام دو برنامه ملی دولت برای حمایت از اقشار مختلف به ویژه قشر ضعیف جامعه، گفت: یک برنامه این است که بین یک تا هشت دهک از کالاهای اساسی با نرخ مصوب برخوردار شوند. باید به اقشار ویژه و به پنج دهک اول یک نگاه ویژه تر داشته باشیم. در چنین شرایطی این افراد بیشتر در سختی و مشکل اند. برنامه دوم حمایت اجتماعی مستقیم نقدی و غیرنقدیب رای پنج دهک است که ظرف دو سه هفته آینده عملیاتی می‌شود.
منبع:مجله ثمر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.