اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

هوش معنوی و تأثیر بر اضطراب مرگ در سالمندان – شادمان

ترس از مرگ و کلیشه های فکری سالمندان غالب زنان و مردان ایرانی به دلیل کلیشه های فکری بعد از ورود به میانسالی و سالمندی دائما به فکر از دنیا رفتن و تمام شدن زندگی شان هستند، موضوعی که شاید سی سال بعد اتفاق بیافتد اما آنها هرروز را با اظطراب مرگ و  ترس از دنیا رفتن شب می کنند و هرشب هراس آن را دارند که آیا طلوع خورشید صبح فردا را میبینند یا نه؟
تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر میزان اظطراب مرگ در سالمندان «عارف مجیدی» دانش آموخته و «امید مرادی» دکتری رشته روانشناسی درباره همین موضوع  پژوهشی با هدف بررسی تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر میزان اظطراب مرگ در سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر سنندج . با موضوع «بررسی تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر میزان اظطراب مرگ در سالمندان»، انجام داده اند.
در این پژوهش که از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی افراد ساکن سرای سالمندان در شهر سنندج در نیمه اول سال ۱۳۹۵ تشکیل داده‌اند.
از این جامعه آماری و از بین کسانی که در مقیاس اظطراب مرگ نمره بالایی دریافت کرده بودند، ۲۰ نفر به شیوه در دسترس انتخاب و در دو گروه ۱۰ نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) جایگزین شدند.
مقیاس اظطراب مرگ کالت-لستر (۱۹۶۹) به عنوان پیش‌آزمون روی آزمودنی‌ها اجرا شد. سپس گروه آزمایشی مداخله مبتنی بر رویکرد آموزش، مفاهیم هوش معنوی را در هشت جلسه به مدت ۹۰ دقیقه دریافت کردند. طی این مدت گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای را دریافت نکردند. بعد از اتمام جلسات مداخله، پس‌آزمون روی آزمودنی‌ها اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس یک راهه و چندراهه و ازطریق نرم افزار spss-22 تحلیل شدند. آنچه در نهایت از این جلسات به دست آمد میانگین و انحراف معیار سنی گروه آزمایش ۶۸/۵±۵/۶۲ و گروه کنترل ۳۳/۴±۱/۶۳ سال بود. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنا داری در مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش (۸۱/۴±۹/۱۲۰) و گروه کنترل (۶۵/۸±۳/۱۳۱) نشان داد.
بنابراین مشخص شد آموزش مولفه های هوش معنوی باعث کاهش اظطراب مرگ سالمندان شده است. همچنین آموزش مولفه های هوش معنوی باعث کاهش دو بعد اضطراب (مرگ اطرافیان و دیدن اطرافیانتان درحال مرگ) در سالمندان شد. اما در کاهش ابعاد اضطراب مرگ در خصوص مرگ خود و دیدن خود درحال مرگ نتایج معنا داری مشاهده نشد.
اما آنچه در نتیجه گیری این پژوهش به آن رسیدند بسیار مهم است و باید در مواجه با سالمندان به آن توجه کرد؛ بر اساس یافته‌های پژوهش، آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی در کاهش اظطراب مرگ مؤثر است. بنابراین توصیه می‌شود در مراکز سالمندان به آموزش جنبه‌های معنوی به سالمندان توجه بیشتری شود.
  منبع: مرکز تحقیقات سالمندی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.