با ما صحبت کنید

مزیت اصلی شادمان باور به توانمندی های سالمندان است . برای شکوفا شدن توانمندی سالمندان ما اصل را بر فعالیت سایت و حضور در شبکه های اجتماعی برای تعامل حداکثری با آنان گذاشته ایم. ما بوجود آورنده صرفا بستر برای بروز توانمندی و شکوفا شدن ظرفیت های سالمندان ایرانی هستیم. نگاهی به بخش عمده حضور ما هم مؤید همین امر است. در سایت و شبکه های اجتماعی در صدد حضور پر رنگ سالمندان در زندگی اجتماعی هستیم. استفاده از تجربه سالمندان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، سرمایه اصلی ما در این راه لذت بخش اما در عین حال سخت است. حضور پر رنگ فعالیت های داوطلبانه سالمندان و ایجاد بستر برای فعالیتهای اجتماعی و گروهی سالمندان بر همین مبنا ایجاد شده است. در  بخش مشاوره به کمک شما می آییم و در حد امکان تلاش بر حل مشکلات مخاطبان است اما این به معنی بی نیاز بودن ما از نظر و مشورت شما  نیست. بخش پررنگ سایت را  “نوبت شما” اسم گذاشته ایم تا بتوانیم از تجربه به واقع و نه فقط در اصطلاح “گرانسنگ” شما نهایت بهره را ببریم. باور عمیق ما بر اثر بخشی سالمندان در رندگی اجتماعی ایران فعلی بنیان نهاده شده . اساسا بر این نظریم که یکی از دلایل روزبه روز پیچیده تر شدن شرایط اجتماعی ایران فقدان ساز و کار تجربه اندوزی از سالمندان است. و ما آمده ایم که در حد توان این نقص را کمتر کنیم. ما بدون تعامل با شما، خواه شما که بالای ۵۰ ساله هستید و خواه شما که هم  سن و سال ما هستیدو دنبال بهبود کیفیت زندگی سالمندان اطراف خود هستید، نمی توانیم ” باشیم “.